• Huvudsponsorer

Kallelse till årsmöte 2017

23 maj 2017 14:39
Nyhet

Här kommer dagordningen till Luleå Hockeys årsmöte som hålls i Coop Norrbotten Arena 15 juni 19:00. Årsmötet är öppet för medlemmar - varmt välkomna!


Årsmötet hålls på ispisten (inne i A-hallen) i Coop Norrbotten Arena och inleds 19:00.

18:00 hålls ett informationsmöte där bland annat sportansvariga för Herr- och Damlaget kommer att finnas på plats.

Både årsmötet och informationsträffen är öppna för Luleå Hockeys medlemmar - medtag medlemskort!

Årsredovisningen för 2016/17 finns tillgänglig för medlemmar på Luleå Hockeys kontor, Ostrongatan 2, f.o.m. 8 juni.

Dagordning för Årsmötet

 • Årsmötets öppnande
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Framläggande av föreningens årsredovisning/verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016/2017
 • Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016/2017
 • Fastställande av resultat- och balansräkningar för förening och koncern
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Val av
  – Ordförande för en tid av ett år
  – Styrelseledamöter för en tid av två år
  – Två revisorer för en tid av ett år
  – Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, varav en utses till ordförande
 • Motioner inlämnade senast 30 dagar före årsmöte
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande