• Huvudsponsorer

Välkommen på Årsmöte 19 juni

14 maj 2019 15:39
Nyhet

Här är kallelsen och dagordning till Luleå Hockeys årsmöte som hålls i Coop Norrbotten Arena onsdag 19 juni kl 19:00. Årsmötet är öppet för alla medlemmar i Luleå Hockey och föregås som vanligt av information.


Årsmötet hålls i Ricoh Bar, Coop Norrbotten Arena och inleds klockan 19:00.

I vanlig ordning hålls det före årsmötet, från kl 18:00, en information där sportsligt ansvariga för SHL- och SDHL-laget berättar om nuläget och den kommande säsongen. Ett perfekt tillfälle till dig som vill få chansen att lyssna och även ställa frågor till de som sköter vår sportliga verksamhet.

Både årsmötet och den föregående informationen är öppna för Luleå Hockeys medlemmar – så tag med och visa upp ditt medlemskort vid entrén till Ricoh Bar.

Från och med onsdag den 12 juni kommer årsredovisningen för säsongen 2018/19 att finnas tillgänglig för föreningens medlemmar på LHF:s kontor på Ostrongatan 2. Det gäller även eventuellt inkomna motioner och styrelsens yttranden kring dessa.

DAGORDNING
- Årsmötets öppnande
- Val av ordförande och sekreterare för mötet
- Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
- Fastställande av röstlängd
- Fråga om mötets behöriga utlysande
- Fastställande av dagordning
- Framläggande av föreningens årsredovisning/verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018/2019
- Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018/2019
- Fastställande av resultat- och balansräkningar för förening och koncern
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
- Fastställande av medlemsavgifter
- Val av
  - Ordförande för en tid av ett år
  - Styrelseledamöter för en tid av två år
  - Två revisorer för en tid av ett år
  - Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, varav en utses till ordförande
- Motioner inlämnade senast 30 dagar före årsmöte
- Övriga frågor
- Årsmötets avslutande